Menu
EUR
 • Fysieke winkel in Vinkel 600m2
 • Volledig garantie gegarandeerd
 • Gratis verzending vanaf €300
 • Grote merken, lage prijzen

Algemene voorwaarden


1. DEFINITIES

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "keukenwinkelinvinkel.nl" is de naam van de website en is eigendom van Handelsonderneming Schuffelers b.v., gevestigd te Vinkel, met verkooppunt aan de Lindenlaan 12c, 5183GK te Vinkel. Handelsonderneming Schuffelers b.v. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van 's-Hertogenbosch onder nummer 17249509. "Ontvangstbevestiging": de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden. "Product": het product of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen keukenwinkelinvinkel.nl en u door of via keukenwinkelinvinkel.nl binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dienen te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen.
"Voorwaarden": deze algemene voorwaarden.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van keukenwinkelinvinkel.nl gesloten worden en waarbij keukenwinkelinvinkel.nl partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen u en keukenwinkelinvinkel.nl middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteer u uitdrukkelijk deze Voorwaarden.
2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door keukenwinkelinvinkel.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van keukenwinkelinvinkel.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door keukenwinkelinvinkel.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.4 keukenwinkelinvinkel.nl heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van keukenwinkelinvinkel.nl zijn vrijblijvend, totdat u de Ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien keukenwinkelinvinkel.nl de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal hij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan keukenwinkelinvinkel.nl te melden.
3.2 De overeenkomst tussen keukenwinkelinvinkel.nl en u komt tot stand op het moment nadat u: (a) een bestelling hebt geplaatst op de website van keukenwinkelinvinkel.nl middels het volledig en correct invullen van het e-mailformulier op de website van keukenwinkelinvinkel.nl; (b) vervolgens op de verstuurbutton geklikt hebt op de website van keukenwinkelinvinkel.nl; (c) hierna u bevestigd hebt dat de door u verstrekte gegevens juist zijn; (d) hierop van keukenwinkelinvinkel.nl op uw e-mail adres een bevestiging hebt ontvangen dat keukenwinkelinvinkel.nl uw bestelling heeft ontvangen (de "Ontvangstbevestiging"). Indien van keukenwinkelinvinkel.nl in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst met u nagekomen zal worden, zal de Ontvangstbevestiging niet verstuurd worden.
3.3 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: (a) een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten; (b) de prijs van het product; (c) uw naam, klantnummer, woonadres, adres, factuuradres (indien anders dan uw woonadres en/of afleveradres), uw e-mailadres en uw telefoonnummer; (d) de leveringstermijn van het product; (e) het bestelnummer van de overeenkomst; (f) het e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer van de afdeling van keukenwinkelinvinkel.nl, waar u met vragen omtrent uw bestelling terecht kan.
3.4 De overeenkomst bevat alle tussen u en keukenwinkelinvinkel.nl gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en keukenwinkelinvinkel.nl.
3.5 De administratie van keukenwinkelinvinkel.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan keukenwinkelinvinkel.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door keukenwinkelinvinkel.nl verrichtte leveringen. Keukenwinkelinvinkel.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

4. TRANSPORT EN -KOSTEN

4.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro's, inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
4.2 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor keukenwinkelinvinkel.nl. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door keukenwinkelinvinkel.nl. kunnen worden uitgesloten.
4.4 Bezorgkosten zijn nimmer inbegrepen in de verkoopprijs tenzij aangegeven/geoffreerd.
4.5 Bezorgkosten worden bij elke bestelling éénmaal per aflever/factuuradres gerekend.
4.6 Wij nemen uw oude vergelijkbare apparaat kosteloos retour.
4.7 Bij bezorging sluiten wij geen apparaten aan.
4.8 Drempel bezorging
, dit is de standaard levering.

  • In de verpakking achter de eerste drempel van uw huis. Wanneer de eerste drempel van uw woning een appartement betreft, dan dient er in het complex een lift aanwezig te zijn. Indien de levering hiervan afwijkt zal hier een meerprijs voor worden berekend. Inhuis bezorging komt geheel voor het risico van de klant.
  • Meenemen van uw oude product, deze dient bij de deur klaar te staan
  • Betaling per contant (Let op! Geen PIN)
  • De werkdag voor de levering ontvangt u een indicatie van de bezorgtijd

4.9 De oude machine
Het oude apparaat kan kosteloos worden meegegeven aan onze vervoerders, u moet dit zelf aangeven tijdens het afrekenproces. Het apparaat dient echter wel gereed te staan voor transport. Dit houdt in dat:

 • Het oude apparaat ontkoppeld is van gas, water en/of stroom;
 • Het oude apparaat vervoersklaar is;
 • Het oude apparaat geen druppel water meer mag bevatten (laat de machine volledig afpompen en haal de stop aan de voorkant van de wasmachine los);
 • Het oude apparaat uit één geheel bestaat.

5. LEVERTIJD

5.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 30 werkdagen na ontvangst van de bestelling, of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen u en keukenwinkelinvinkel.nl. De door keukenwinkelinvinkel.nl opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door keukenwinkelinvinkel.nl overschreden wordt, zal keukenwinkelinvinkel.nl u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met keukenwinkelinvinkel.nl te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan keukenwinkelinvinkel.nl te melden.
5.3 Standaard leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland. Op afspraak kunnen wij ook in België leveren.

6. AFKOELINGSPERIODE

6.1 Nadat u het door u bestelde product hebt ontvangen, heeft u de bevoegdheid om binnen 14 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met keukenwinkelinvinkel.nl te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven.
6.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan keukenwinkelinvinkel.nl te melden. U dient het product onmiddellijk terug te sturen naar keukenwinkelinvinkel.nl. U moet wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden dragen.
6.3 De betalingen die u hebt verricht op het moment dat u de overeenkomst met keukenwinkelinvinkel.nl ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden hebt herroepen, zal keukenwinkelinvinkel.nl binnen 14 dagen nadat keukenwinkelinvinkel.nl het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.
6.4 Keukenwinkelinvinkel.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van keukenwinkelinvinkel.nl of de leverancier van het product) is beschadigd.
6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van keukenwinkelinvinkel.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal keukenwinkelinvinkel.nl u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Keukenwinkelinvinkel.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

7. NIET GOED, GELD TERUG

7.1 Indien binnen 30 dagen nadat u het product hebt ontvangen, het product een gebrek blijkt te vertonen of u van mening bent dat het product niet voldoet aan het door u bestelde, kunt u keukenwinkelinvinkel.nl schriftelijk (via fax, brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product.
7.2 Indien u keukenwinkelinvinkel.nl vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, moet u het product aan keukenwinkelinvinkel.nl terugsturen. Keukenwinkelinvinkel.nl zal het product dan binnen 20 werkdagen nadat hij het product van u terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van uw retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product, en het aan u terugsturen van het product komen voor rekening van keukenwinkelinvinkel.nl, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is keukenwinkelinvinkel.nl niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. Keukenwinkelinvinkel.nl zal het product dan in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin zij het product van u ontvangen heeft. Artikel 6.5 is op dit artikellid van toepassing.

8. GARANTIES

8.1 Op de door keukenwinkelinvinkel.nl geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt tenzij anders vermeld wordt door keukenwinkelinvinkel.nl. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

9. KLACHTEN

9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door keukenwinkelinvinkel.nl serieus in behandeling worden genomen.
9.2 U dient een klacht kenbaar te maken bij de Klantenservice van keukenwinkelinvinkel.nl (gegevens staan vermeld in artikel 11 van deze Voorwaarden).
9.3 Keukenwinkelinvinkel.nl zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. Keukenwinkelinvinkel.nl zal u hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) of telefonisch berichten.

10. PRIVACY

10.1 Keukenwinkelinvinkel.nl zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.
10.2 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door keukenwinkelinvinkel.nl kunnen nakomen van de overeenkomst die hij met u is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen.
10.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in het e-mailformulier wanneer u een product bestelt of hebt besteld.
10.4 Door het aangaan van een overeenkomst met keukenwinkelinvinkel.nl waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleent u uitdrukkelijke toestemming aan keukenwinkelinvinkel.nl voor het doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen.
10.5 Indien u geen prijs stelt op het door of namens keukenwinkelinvinkel.nl doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen, kunt u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan keukenwinkelinvinkel.nl laten weten. Keukenwinkelinvinkel.nl zal in al zijn aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen melden waar u kunt laten weten hierop geen prijs (meer) te stellen. Keukenwinkelinvinkel.nl zal deze verwerking van uw persoonsgegevens dan onmiddellijk (doen) stopzetten, alsmede uw persoonsgegevens opgenomen in dit bestand anonimiseren (voor gebruik voor statisch onderzoek door of ten behoeve van keukenwinkelinvinkel.nl).
10.6 U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, brief of e-mail) verzoek hiertoe aan keukenwinkelinvinkel.nl te richten. Keukenwinkelinvinkel.nl zal u dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van uw bij keukenwinkelinvinkel.nl aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 10.2) niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan keukenwinkelinvinkel.nl te melden, waarbij u aangeeft dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geeft u in uw bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van uw persoonsgegevens aan. Keukenwinkelinvinkel.nl zal in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij keukenwinkelinvinkel.nl hiertoe niet in staat is. In dat geval zal keukenwinkelinvinkel.nl uw persoonsgegevens uit zijn bestand(en) verwijderen.

11. KLANTENSERVICE VAN "KEUKENWINKELINVINKEL.NL"

Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met:
Keukenwinkelinvinkel.nl
Lindenlaan 12c, 5381 GK Vinkel
Telefoon: 073-5320393
E-mail: [email protected]

12. TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN GESCHILLEN

12.1 Op alle overeenkomsten gesloten met keukenwinkelinvinkel.nl is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Indien er een geschil ontstaat tussen u en keukenwinkelinvinkel.nl naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen u en keukenwinkelinvinkel.nl, kunt u keukenwinkelinvinkel.nl verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij de aard van dit geschil zo"n bemiddeling niet rechtvaardigt.
12.3 Indien een geschil niet op basis van artikel 12.2 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, is de rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij u binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan keukenwinkelinvinkel.nl meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerljjke Rechtsvordering.

Kies uw taal
Kies uw valuta

Recent toegevoegd

Totaal incl. btw
€0,00
Bestel nog voor €300,00 en de verzending is gratis
0
Vergelijk

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »